2018-10-08

Poznań, dnia 8 października 2018 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, informuje o zmianach w Statucie funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO (dalej: „Fundusz”), zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Planowane zmiany służą dostosowaniu postanowień Statutu Funduszu, określających spektrum inwestycyjne poszczególnych subfunduszy, do postanowień Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, poprzez dodanie możliwości inwestowania przez te subfundusze w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 9 stycznia 2019 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl