2020-03-23

Poznań, 23 marca 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 23 marca 2020 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ponadto 23 marca 2020 roku wchodzą w życie zmiany statutu funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z 22 grudnia 2019 roku.

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja statutu i prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności:

  • Zmianę nazw opłat – tak aby były one takie jak stosowane w Kluczowych informacjach dla Inwestorów, tj.:
    • opłata za nabycie (dawniej: opłata dystrybucyjna) pobierana przy nabywaniu jednostek uczestnictwa,
    • opłata za odkupienie (obecnie: opłata manipulacyjna) pobierana przy odkupieniu jednostek uczestnictwa,
    • opłata za zamianę (obecnie: opłata dodatkowa) pobierana przy zamianie jednostek uczestnictwa.
    Stawki opłat, o których mowa powyżej pozostają bez zmian.
  • Zmianę sposobu liczenia ww. opłat – co wynika ze zmiany agenta transferowego. Procent pobieranych opłat nie ulega zmianie, zmiana dotyczy jedynie sposobu liczenia opłat.

III. Informacja dla Klienta funduszu Santander Prestiż SFIO

Ponadto ze względu na zmianę nazw opłat zaktualizowana zostaje Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Informacja dla Klienta Santander Prestiż SFIO w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu, znajduje się poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl