Poznań, dnia 16 kwietnia 2018 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: Towarzystwo), wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, informuje o zmianach w Statucie funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK FIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Planowane zmiany dotyczą:

  • konieczności dostosowania działalności Towarzystwa do zmian ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wprowadzanych przez Ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 685) - w zakresie dotyczącym sposobu pobierania opłat za zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa,
  • w związku z powyżej opisaną zmianą, modyfikacji ulega również maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej, naliczana przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa: z 2% na 1%,
  • zmiany celu inwestycyjnego Subfunduszu Arka BZ WBK Gotówkowy (polityka inwestycyjna nie ulega zmianie).

Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 17 lipca 2018 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl