2020-10-16

Poznań, dnia 16 października 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o planowanej zmianie Regulaminu zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”).

Zmiany w Regulaminie obejmują w szczególności:

 1. doprecyzowanie definicji Administratora w związku z wdrożeniem możliwości zarządzania uprawnieniami administratorów w Serwisie (§ 2 ust. 1 pkt 1),
 2. doprecyzowanie momentu zawarcia umowy o zarządzanie PPK (§ 3 ust. 1-2) oraz wskazanie możliwości odmówienia zawarcia umowy przez Fundusz w uzasadnionych przypadkach (§ 3 ust. 4 ),
 3. usunięcie ogólnego terminu realizacji wypłat (dotychczasowy § 11 ust. 4) i wskazanie terminów dla poszczególnych rodzajów wypłat w odpowiednich paragrafach (§ 12 ust. 3-4, § 13 ust. 6, § 14 ust. 5),
 4. doprecyzowanie zasad zwrotu realizowanego na wniosek byłego małżonka uczestnika poprzez dodanie informacji, że jeżeli były małżonek nabył prawo do emerytury lub ukończył 60. rok życia nie stosuje się potrąceń (§ 23 ust. 1 ostatnie zdanie),
 5. sprostowanie listy dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wypłatę transferową lub zwrot przez Osobę Uprawnioną poprzez zamianę spójnika „oraz” na „albo” (§ 25 ust. 4) oraz dodanie informacji, że Fundusz może zażądać od Osoby Uprawnionej dodatkowo innych dokumentów, jeśli będą one niezbędne do prawidłowej realizacji zlecenia (§ 25 ust. 5),
 6. zmianę sposobu udostępnienia informacji o zakresie obsługi PPK w Placówkach - informacja ta wraz z informacją o udostępnieniu obsługi w Placówkach zostanie opublikowana na stronie SantanderTFI.pl zamiast w Prospekcie Funduszu (§ 27 ust. 1 pkt 2 b.) oraz wskazanie możliwości złożenia zlecenia (w przypadku zleceń niedostępnych w serwisie internetowym) bezpośrednio w Towarzystwie lub za pośrednictwem uprawnionego pracownika Towarzystwa (§ 27 ust. 1 pkt 2 c.),
 7. wskazanie, że w przypadku składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Pracodawcy, za identyfikację tożsamości Uczestnika odpowiada Administrator, który składa podpis pod zleceniem lub dyspozycją wraz z Uczestnikiem oraz przekazuje zlecenie lub dyspozycję wraz z niezbędnymi dokumentami do Agenta Transferowego (§ 27 ust. 4),
 8. usunięcie ograniczenia w zakresie sposobu składania wniosku o wysyłkę informacji w postaci papierowej (§ 28 ust. 3),
 9. usunięcie zobowiązania Pracodawcy do informowania Funduszu o zawieszeniu dokonywania wpłat do PPK w trybie opisanym w art. 25 Ustawy o PPK oraz o złożeniu przez Uczestnika deklaracji finansowania przez niego wpłaty finansowanej przez Uczestnika w związku z zawieszeniem dokonywania wpłat przez Pracodawcę na podstawie art. 25 ustawy o PPK (dotychczasowy § 29 ust. 1 pkt 5),
 10. usunięcie możliwości pobierania przez Fundusz opłaty za realizację 3. i kolejnych zleceń zmiany alokacji inwestycji (zamianę) – usunięcie ust. 2-4 w § 32,
 11. doprecyzowanie zapisów dotyczących zwrotu nienależnej wpłaty przekazanej przez Pracodawcę na rachunek PPK Pracownika, wskazanie m.in., że zwrot ww. środków następuje po przekazaniu przez Pracodawcę korekty do przesłanej wcześniej Listy wpłat (§ 33 ust. 1-4),
 12. doprecyzowanie zapisów wskazujących sposób przekazywania zawiadomień, informacji i oświadczeń związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy o Zarządzanie PPK poprzez zmianę wyrażenia „na podany adres poczty elektronicznej Administratora” na liczbę mnogą: „na podane adresy poczty elektronicznej Administratorów” (§ 40).

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter redakcyjny. Zmiany w Regulaminie nie wymagają żadnych działań ze strony pracodawcy.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 2 listopada 2020 roku.

Poniżej Regulaminy:

801 123 801 tfi@santander.pl