2020-10-16

Poznań, dnia 16 października 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianie Regulaminu Serwisu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Pracodawcy (dalej: „Regulamin”).

Zmiany obejmują w szczególności:

 1. dodanie nowych pojęć do słownika definicji: „GPW” (§ 1 ust. 1 pkt 1.5) , „Jednostka Uczestnictwa” (§ 1 ust. 1 pkt 1.6) , „Lista Wpłat” (§ 1 ust. 1 pkt 1.9) i „Wsparcie Techniczne PPK Serwis” (§ 1 ust. 1 pkt 1.24) oraz skreślenie definicji „Wypłata Transferowa” (§ 1 ust. 1 - ostatnie pojęcie w dotychczasowym słowniku definicji) ,
 2. dodanie zapisów dotyczących zasad wyznaczania kolejnych osób uprawnionych do obsługi PPK w ramach Serwisu i określania zakresu ich uprawnień, w związku z wdrożeniem możliwości zarządzania uprawnieniami Administratorów w Serwisie (§ 3) ,
 3. usunięcie odwołania do przeglądarek internetowych zalecanych przy korzystaniu z Serwisu (ostatnie zdanie ust. 3 w § 4) oraz dodanie informacji o braku opłat w związku z korzystaniem z Serwisu (§ 4 ust. 4) ,
 4. doprecyzowanie zakresu Dyspozycji dostępnych w Serwisie (§ 5) oraz pozostałych jego funkcjonalności (§ 6 ust. 1) ,
 5. zmianę informacji o liczbie błędnych prób logowania powodujących zablokowanie dostępu do Serwisu (1. zdanie ust. 2 w § 6) oraz doprecyzowanie sposobu ponownej aktywacji usługi, w przypadku gdy konto zostało zablokowane przez Administratora (ostatnie zdanie ust. 2 w § 6) oraz w przypadku, gdy Administrator nie pamięta hasła logowania do Serwisu (§ 6 ust. 4) ,
 6. określenie wymagań dotyczących tworzenia hasła logowania do Serwisu (§ 7 ust. 2) oraz doprecyzowanie, że dyspozycje dla których terminy realizacji nie zostały określone w Umowie o Zarządzanie PPK lub w statucie Funduszu będą realizowane bez zbędnej zwłoki, w dniu w których odbywa się sesja na GPW (§ 7 ust. 3) ,
 7. doprecyzowanie zapisu dotyczącego postępowania w sytuacji ujawnienia przez Administratora danych logowania osobom nieuprawnionym (§ 10 ust. 2) ,
 8. wskazanie danych kontaktowych w sprawach dotyczących wsparcia technicznego Serwisu realizowanego przez Agenta Transferowego (§ 11) ,
 9. uzupełnienie zapisów w zakresie odpowiedzialności w sytuacji działania przez osobę nieuprawnioną (dodanie 2. zdania w ust. 2 § 12) oraz za skutki realizacji sprzecznych ze sobą dyspozycji złożonych przez Administratorów (dodanie ust. 3 w § 12) ,
 10. dodanie informacji o sposobie, w jaki Pracodawca lub Administrator powinien poinformować Fundusz o stwierdzonych nieprawidłowościach związanych z realizacją złożonych dyspozycji (§ 13 ust. 3 pkt 3.1) i nieprawidłowościach dotyczących korzystania z Serwisu (§ 13 ust. 3 pkt 3.2) oraz wskazanie, że Pracodawca/Administrator zobowiązuje się do przestrzegania zakazu przekazywania lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym (§ 13 ust. 4) ,
 11. doprecyzowanie postanowień dotyczących informowania Pracodawcy o zmianach Regulaminu powodujących zmianę zakresu jego uprawnień lub obowiązków poprzez wskazanie, że Pracodawca, oprócz aktualnej treści Regulaminu, otrzyma dodatkowo wykaz lub opis zmian w Regulaminie (§ 14 ust. 1) .

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter redakcyjny i porządkowy.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 2 listopada 2020 roku.

Poniżej Regulaminy:

801 123 801 tfi@santander.pl