2020-10-16

Poznań, dnia 16 października 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o zmianie Regulaminu prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”).

Zmiany w Regulaminie obejmują w szczególności:

Poniżej Regulaminy:

  1. usunięcie ogólnego terminu realizacji wypłat (dotychczasowy § 10 ust. 4) i wskazanie terminów dla poszczególnych rodzajów wypłat w odpowiednich paragrafach (§ 11 ust. 3-4, § 12 ust. 6, § 13 ust. 5),
  2. doprecyzowanie zasad zwrotu realizowanego na wniosek byłego małżonka uczestnika poprzez dodanie informacji, że jeżeli były małżonek nabył prawo do emerytury lub ukończył 60. rok życia nie stosuje się potrąceń (§ 22 ust. 1 ostatnie zdanie),
  3. sprostowanie listy dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wypłatę transferową lub zwrot przez Osobę Uprawnioną, poprzez zamianę spójnika „oraz” na „albo” (§ 24 ust. 4) oraz dodanie informacji, że Fundusz może zażądać od Osoby Uprawnionej dodatkowo innych dokumentów, jeśli będą niezbędne do prawidłowej realizacji zlecenia (§ 24 ust. 5),
  4. zmianę sposobu udostępnienia informacji o zakresie obsługi PPK w Placówkach - informacja ta wraz z informacją o udostępnieniu obsługi w Placówkach zostanie opublikowana na stronie SantanderTFI.pl zamiast w Prospekcie Funduszu (§ 25 ust. 1 pkt 2 b.) oraz wskazanie możliwości złożenia zlecenia (w przypadku zleceń niedostępnych w serwisie internetowym) bezpośrednio w Towarzystwie lub za pośrednictwem uprawnionego pracownika Towarzystwa (§ 25 ust. 1 pkt 2 c.),
  5. wskazanie, że w przypadku składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Pracodawcy, za identyfikację tożsamości Uczestnika odpowiada Administrator, który składa podpis pod zleceniem lub dyspozycją wraz z Uczestnikiem oraz przekazuje zlecenie lub dyspozycję wraz z niezbędnymi dokumentami do Agenta Transferowego (§ 25 ust. 4), a także dodanie definicji Administratora (§ 2 ust. 1 pkt 1),
  6. usunięcie ograniczenia w zakresie sposobu składania wniosku o wysyłkę informacji w postaci papierowej (§ 26 ust. 3),
  7. usunięcie możliwości pobierania przez Fundusz opłaty za realizację 3. i kolejnych zleceń zmiany alokacji inwestycji (zamianę) – usunięcie ust. 2-4 w § 29,
  8. doprecyzowanie zapisów dotyczących zwrotu nienależnej wpłaty przekazanej przez Pracodawcę na rachunek PPK Pracownika, wskazanie m.in., że zwrot ww. środków następuje po przekazaniu przez Pracodawcę korekty do przesłanej wcześniej Listy wpłat (§ 30 ust. 1-4),
  9. zmianę zapisów opisujących tryb zmiany treści Regulaminu – zaktualizowane zapisy wskazują, że informacja o zmianie Regulaminu (wraz z aktualną treścią Regulaminu) udostępniana jest Uczestnikom i Pracodawcy poprzez ogłoszenie na stronie SantanderTFI.pl oraz mailowo (§ 33 ust. 2); Uczestnik ma prawo żądać doręczenia informacji o zmianie Regulaminu oraz jego aktualnej treści w formie pisemnej (§ 33 ust. 3) oraz, że wejście w życie zmian nastąpi nie wcześniej niż z upływem 2 tygodni od ich ogłoszenia (§ 33 ust. 4).

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter redakcyjny. Zmiany w Regulaminie nie wymagają żadnych działań ze strony uczestników.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 2 listopada 2020 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl