2020-05-07

Poznań, 7 maja 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, informuje o zmianie Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”).

Zmiany w Regulaminie IKE dotyczą w szczególności:

 • dodania zapisów związanych z utworzeniem pracowniczych planów kapitałowych (dalej: „PPK”):
  wskazanie możliwości wypłaty transferowej z PPK na IKE małżonka lub osoby uprawnionej po śmierci uczestnika PPK (§ 8 ust. 1 lit. e) oraz wskazanie, że środki pochodzące z ww. wypłaty nie są zaliczane do rocznego limitu wpłat na IKE (§ 4 ust. 1), ani do spełnienia warunków umożliwiających wypłatę z IKE (§ 7 ust. 4),
 • uzupełnienia zapisów w zakresie wypłaty środków po śmierci uczestnika IKE
  dodanie informacji, że jeśli uczestnik IKE nie wskaże Osoby Uprawnionej, środki zgromadzone na IKE wchodzą do spadku po uczestniku (§ 5 ust. 6),
 • doprecyzowania zapisów w zakresie wypłaty środków z IKE
  wskazanie możliwości jednorazowej wypłaty z IKE środków pochodzących z pracowniczego programu emerytalnego (dalej: „PPE”) bez spełnienia części warunków wymaganych do wypłaty pozostałych środków z IKE (§ 7 ust. 5) oraz wskazanie kiedy następuje rozwiązanie umowy IKE (§7 ust. 17) i doprecyzowanie, że również wypłata z IKE środków pochodzących z PPE powoduje brak możliwości ponownego założenia IKE (§ 7 ust. 11),
 • zmiany terminu wypłaty w ratach, w przypadku gdy wypłata raty przypada na dzień niebędący dniem wyceny
  wskazanie, że w ww. przypadku wypłata raty następuje w najbliższym dniu wyceny następującym po tym dniu (do tej pory wypłata raty następowała w dniu poprzedzającym ten dzień) (§ 7 ust. 14),
 • zmiany zapisów w zakresie wysyłki potwierdzeń transakcji
  usunięcie informacji, że potwierdzenie pierwszego nabycia w ramach IKE jest przekazywane uczestnikowi IKE na piśmie. W przypadku wydania zgody na elektroniczną wysyłkę potwierdzeń transakcji – wszystkie potwierdzenia wysyłane są na wskazany adres e-mail (§ 12 ust. 1-2),
 • wprowadzenia możliwości mailowej wysyłki zaktualizowanego Regulaminu IKE
  wskazanie, że zaktualizowana treść regulaminu będzie wysyłana drogą mailową, na adres wskazany przez uczestnika IKE, a jeśli uczestnik nie podał adresu e-mail, wysyłka będzie realizowana jak do tej pory – listownie na adres korespondencyjny uczestnika (§ 16 ust. 3).

Pozostałe zmiany w Regulaminie IKE mają charakter porządkowy.

Regulamin IKE w nowym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 roku, a jego treść jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

801 123 801 tfi@santander.pl