2020-06-10

Poznań, dnia 10 czerwca 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianie brzmienia Regulaminu określającego sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI S.A. (dalej: „Regulamin dystrybucji”).

Zmiany dotyczą w szczególności wyłączenia usługi telefonicznego składania zleceń.

Poniżej zamieszczamy treść Regulaminu po zmianach.

801 123 801 tfi@santander.pl