2020-05-29

Poznań, 29 maja 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 29 maja 2020 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ponadto 29 maja 2020 roku wchodzą w życie zmiany statutu funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z 28 lutego 2020 roku.

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności wskazanie:

  • zmiany w wysokości składników kapitału własnego Towarzystwa,
  • współczynnika kosztów całkowitych dla każdego z subfunduszy za rok 2019,
  • wartości aktywów netto dla każdego z subfunduszy na dzień 31 grudnia 2019 roku,
  • średniej stopy zwrotu z inwestycji (za wskazany okres) w jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy oraz z wzorca przyjętego przez dany subfundusz.

Aktualizacja statutu i prospektu dotyczy także:

  • Wprowadzenia w funduszu różnych kategorii jednostek uczestnictwa – kategorii B i D. Jednostki uczestnictwa kategorii B będą zbywane za pośrednictwem dystrybutorów i Towarzystwa. Jednostki uczestnictwa kategorii D będą zbywane bezpośrednio przez fundusz. Towarzystwo poinformuje na stronie SantanderTFI.pl o rozpoczęciu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii D.
  • Zmianę polityki inwestycyjnej subfunduszu Santander Strategia Konserwatywna, polegającą na wyeliminowaniu możliwości inwestowania w akcje i fundusze akcyjne.
  • Zmianę limitów inwestowania w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego w subfunduszach: Santander Strategia Stabilna, Santander Strategia Dynamiczna oraz Santander Strategia Akcyjna.

III. Kluczowe informacje dla Inwestorów

Zaktualizowane zostają również Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące wszystkich subfunduszy – zmianie ulegają w szczególności opisy polityki inwestycyjnej oraz ryzyk poszczególnych subfunduszy. Dodatkowo w przypadku subfunduszy: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych, Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny oraz Santander Prestiż Strategia Konserwatywna zmianie ulega rekomendowany horyzont inwestycyjny (z 2 lat na 3 lata).

Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl