2020-05-29

Poznań, 29 maja 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 29 maja 2020 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ponadto 29 maja 2020 roku wchodzą w życie zmiany statutu funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z 28 lutego 2020 roku.

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności wskazanie:

  • zmian w wysokości składników kapitału własnego Towarzystwa,
  • współczynnika kosztów całkowitych dla każdego z subfunduszy za rok 2019,
  • wartości aktywów netto dla każdego z subfunduszy na dzień 31 grudnia 2019 roku,
  • średniej stopy zwrotu z inwestycji (za wskazany okres) w jednostki uczestnictwa każdego z subfunduszy oraz z wzorca przyjętego przez dany subfundusz.

Aktualizacja statutu i prospektu dotyczy także wprowadzenia w funduszu nowej kategorii jednostek uczestnictwa (D) dla jednostek uczestnictwa zbywanych bezpośrednio przez fundusz. Towarzystwo poinformuje na stronie SantanderTFI.pl o rozpoczęciu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii D.

III. Kluczowe informacje dla Inwestorów

Zaktualizowane zostają również Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące wszystkich subfunduszy – zmianie ulegają w szczególności opisy polityki inwestycyjnej oraz ryzyk poszczególnych subfunduszy. Dodatkowo w przypadku subfunduszy: Santander Platinum Konserwatywny, Santander Obligacji Korporacyjnych oraz Santander Obligacji Europejskich zmianie ulega rekomendowany horyzont inwestycyjny (z 2 lat na 3 lata).

Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl