Poznań, dnia 28 maja 2018 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej „Towarzystwo”) informuje, iż z dniem 28 maja 2018 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Arka Prestiż SFIO (dalej „Fundusz”):

I. statut Funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ponadto w dniu 28 maja 2018 roku wchodzą w życie zmiany statutu Funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 27 lutego 2018 roku.

II. prospekt informacyjny Funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem

Prospekt Informacyjny funduszu Arka Prestiż SFIO wraz z załączonym do niego Statutem Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszeń wskazanych w pkt I. brzmieniu znajduje się poniżej:

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego obejmuje w szczególności wskazanie:

  • współczynnika kosztów całkowitych dla każdego z Subfunduszy za rok 2017,
  • wartości aktywów netto dla każdego z Subfunduszy na dzień 31 grudnia 2017 roku,
  • średniej stopy zwrotu z inwestycji (za wskazany okres) w Jednostki Uczestnictwa każdego z Subfunduszy oraz z wzorca przyjętego przez dany Subfundusz.

III. Kluczowe informacje dla inwestorów:

Ze względu na zmiany redakcyjne w Prospekcie Informacyjnym zaktualizowane zostają również Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące wszystkich subfunduszy. Ponadto w przypadku subfunduszy

  • Arka Prestiż Akcji Polskich, Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Arka Strategia Konserwatywna, Arka Strategia Stabilna, Arka Strategia Dynamiczna oraz Arka Strategia Akcyjna - zmianie ulegają benchmarki.
  • Arka Prestiż Alfa, Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących, Arka Prestiż Akcji Amerykańskich, Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny, Arka Prestiż Technologii i Innowacji, Arka Strategia Konserwatywna, Arka Strategia Stabilna, Arka Strategia Dynamiczna oraz Arka Strategia Akcyjna - zmianie ulegają stawki opłat bieżących.

Kluczowe informacje dla Inwestorów wszystkich subfunduszy znajdują się poniżej:

IV. Informacja dla Klienta Funduszu:

Ponadto ze względu na zmiany redakcyjne w Prospekcie Informacyjnym zaktualizowana zostaje Informacja dla Klienta Arka Prestiż SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Informacja dla Klienta Arka Prestiż SFIO w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu, znajduje się poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl