2020-05-29

Poznań, 29 maja 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 29 maja 2020 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander PPK SFIO:

I. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniem prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności wskazanie:

  • zmian w wysokości składników kapitału własnego Towarzystwa,
  • współczynnika kosztów całkowitych dla każdego z subfunduszy za rok 2019,
  • wartości aktywów netto dla każdego z subfunduszy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

II. Kluczowe informacje dla Inwestorów

Zaktualizowane zostają również Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące wszystkich subfunduszy – zmiany polegają w szczególności na doprecyzowaniu opisów polityki inwestycyjnej oraz ryzyk poszczególnych subfunduszy.

Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl