2019-10-09

Poznań, dnia 9 października 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 9 października 2019 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut funduszu
W dniu 9 października 2019 roku wchodzą w życie zmiany statutu funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 8 lipca 2019 roku.

II. prospekt informacyjny funduszu

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje ustalanie limitów inwestycyjnych w odniesieniu do „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” zamiast „Aktywów” w subfunduszach:

  • Santander Strategia Konserwatywna,
  • Santander Strategia Stabilna,
  • Santander Strategia Dynamiczna,
  • Santander Strategia Akcyjna.

III. Kluczowe informacje dla Inwestorów
Ze względu na aktualizację statutu i prospektu informacyjnego zaktualizowane zostają również Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące poniższych subfunduszy.

Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl