Poznań, dnia 20 października 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 20 października 2017 roku zmianie ulega Statut funduszu Arka BZ WBK FIO (dalej: „Fundusz”) oraz Prospekt Informacyjny Funduszu, zgodnie z poniższymi ogłoszeniami:

Prospekt Informacyjny Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu, znajduje się poniżej:

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego oraz Statutu jest związana z obniżeniem limitu kolejnych wpłat do subfunduszy Funduszu Arka BZ WBK FIO z 500 zł na 100 zł.

801 123 801 tfi@santander.pl