2019-07-01

Poznań, dnia 1 lipca 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej „Towarzystwo”) informuje, iż z dniem 1 lipca 2019 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander Prestiż SFIO (dalej „Fundusz”):

Prospekt informacyjny Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ww. ogłoszenia brzmieniu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności:

  • dodanie do listy funduszy zarządzanych przez Towarzystwo funduszu Santander PPK SFIO,
  • aktualizację zapisów dotyczących opodatkowania osób fizycznych, wynikającą ze zmian w przepisach podatkowych.
801 123 801 tfi@santander.pl