Poznań, dnia 19 października 2018 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej „Towarzystwo”) informuje, iż z dniem 19 października 2018 roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander FIO (dalej „Fundusz”) zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Prospekt informacyjny Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje w szczególności zmiany odnośnie:

  • informacji o świadczeniach przekazywanych przez Towarzystwo w związku z dystrybucją jednostek uczestnictwa Funduszu,
  • wskazania możliwości wystąpienia w wybranych subfunduszach ryzyka nieterminowej wypłaty środków, w przypadku złożenia przez Uczestników znaczących wartościowo zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
801 123 801 tfi@santander.pl