2019-02-11

Poznań, dnia 11 lutego 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, informuje, iż z dniem 11 lutego 2019 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszy wydzielonych i utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego Santander Prestiż SFIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana w szczególności z coroczną aktualizacją:

  • poziomu opłat bieżących, na podstawie kosztów poniesionych przez subfundusze w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2018,
  • stóp zwrotu subfunduszy.

Aktualna treść Kluczowych informacji dla Inwestorów poszczególnych subfunduszy dostępna jest poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl