Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Arka Prestiż Akcji Europejskich (09-08-2018)

Poznań, dnia 9 sierpnia 2018 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 9 sierpnia 2018 roku, aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszu Arka Prestiż Akcji Europejskich (dalej: Subfundusz) wydzielonego w ramach funduszu Arka Prestiż SFIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka (z 6 na 5) dla Subfunduszu. Aktualny dokument zamieszczono poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl