Poznań, dnia 11 lipca 2018 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 11 lipca 2018 roku, aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy wydzielonego w ramach funduszu Arka BZ WBK FIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka (z 6 na 5) dla ww. Subfunduszu. Aktualny dokument zamieszczono poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl