2020-09-04

W dzisiejszym Parkiecie ukazał się tekst podsumowujący wyniki funduszy inwestycyjnych osiągnięte w sierpniu – wyróżnionych zostało kilka najlepszych subfunduszy w swoich grupach.

W grupie obligacji korporacyjnych nr 1 to Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych.

Paweł Pisarczyk, Zarządzający Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych podsumowuje:
„Sierpień był kolejnym udanym miesiącem na rynkach długu korporacyjnego. Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych zanotował dodatni wynik piąty miesiąc z rzędu i odrobił już znaczną część strat poniesionych w marcu, w szczycie obaw o gospodarcze skutki pandemii. Największy wpływ na osiągniętą stopę zwrotu miały inwestycje na rynkach zagranicznych, przede wszystkim w obligacje z segmentu high yield. Większość emitentów z naszego portfela pokazała dobre, jak na warunki gospodarcze w II kwartale, wyniki finansowe. Kilkanaście pozycji zakończyło miesiąc stopami zwrotu przekraczającymi 2%. Głównie były to obligacje emitentów z sektora telekomunikacyjnego oraz papiery podporządkowane banków i ubezpieczycieli. Największy ok. 6% zysk przyniosły jednak obligacje Pemex’u. W najbliższym czasie oczekiwałbym dalszego zawężania się spreadów kredytowych, zwłaszcza dla obligacji o wyższym ryzyku kredytowym, czemu sprzyjać powinna luźna polityka monetarna i fiskalna wpierająca ożywienie gospodarcze.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl