2019-06-04

Uprzejmie informujemy, że 16 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. rejestrowych, zarejestrował fundusz Santander PPK SFIO (dalej: „Fundusz”). W ramach Funduszu zostały utworzone następujące subfundusze:

  • Subfundusz Santander PPK 2025
  • Subfundusz Santander PPK 2030
  • Subfundusz Santander PPK 2035
  • Subfundusz Santander PPK 2040
  • Subfundusz Santander PPK 2045
  • Subfundusz Santander PPK 2050
  • Subfundusz Santander PPK 2055
  • Subfundusz Santander PPK 2060

W dniu 28 maja 2019 roku Santander TFI S.A. uzyskało wpis do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie.

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej „Towarzystwo”) jednocześnie informuje, iż z dniem 4 czerwca roku zmianie ulega prospekt informacyjny funduszu Santander FIO (dalej „Fundusz”) zgodnie z poniższym ogłoszeniem.

Prospekt informacyjny Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ww. ogłoszenia brzmieniu znajduje się poniżej:

Więcej informacji o Funduszu znajduje się ponadto w Kluczowych informacjach dla inwestorów subfunduszy

801 123 801 tfi@santander.pl