2020-06-29

Zgodnie z komunikatem z dnia 09-06-2020 r.

Przypominamy, że od dnia 9 czerwca 2020 r. w funduszach Santander FIO i Santander Prestiż SFIO wszystkie zlecenia nabycia i odkupienia – bez względu na godzinę złożenia w danym dniu (D) – będą rozliczane według wyceny D+1, a wszystkie zlecenia zamiany – bez względu na godzinę złożenia w dniu D – będą rozliczane według wyceny D+3.

Ponadto przy rozliczaniu zleceń brane są pod uwagę:

  • data wpływu zlecenia do Agenta Transferowego*,
  • w przypadku zleceń nabycia – również data zaksięgowania środków na rachunku Depozytariusza (Bank Handlowy w Warszawie S.A.).
  • w przypadku zleceń elektronicznych data złożenia jest równa dacie wpływu zlecenia do Agenta Transferowego. Dla zleceń awaryjnych przyjmowanych w formie papierowej jest to data wpływu poprawnego zlecenia do Agenta Transferowego.

*Zlecenia otrzymane przez Agenta Transferowego w sobotę oraz niedzielę będą rozliczane według takiej samej daty wyceny, jak zlecenia otrzymane przez Agenta Transferowego w poniedziałek.

Sprawdź listę wszystkich zmian z dnia 09-06-2020r.

801 123 801 tfi@santander.pl