2019-10-01

Poznań, 1 października 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ogłasza wprowadzenie od dnia wyceny 1 października 2019 roku do dnia wyceny 2 stycznia 2020 roku promocji, polegającej na:

  • okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty manipulacyjnej pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu Santander Akcji Tureckich, działającego w ramach funduszu Santander FIO.
801 123 801 tfi@santander.pl