2018-01-03

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 23 marca 2020 r. tj. przed zmianą nazw opłat związanych z procesem sprzedaży.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.Poznań, 3 stycznia 2018 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, zarządzające funduszami Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO niniejszym ogłasza wprowadzenie z dniem 3 stycznia 2018 roku promocji dotyczącej opłaty dystrybucyjnej, poniżej szczegóły.

Dla zleceń składanych przez telefon w BZ WBK S.A., promocja polega na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej, zgodnie z odpowiednimi regulacjami obowiązującymi w BZ WBK S.A. w tym zakresie.

Dla zleceń składanych u pracownika Oddziału BZ WBK S.A. lub Jednostki BZ WBK S.A., która prowadzi bezpośrednią obsługę Klienta, promocja polega na okresowym obniżeniu opłaty dystrybucyjnej wg poniżej wskazanych stawek:

Opisane powyżej promocje będą obowiązywać dla transakcji nabycia JU składanych od dnia 3 stycznia 2018 roku włącznie, do odwołania.

  • 0,10% - przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa (dalej: JU), w sytuacji, gdy wartość inwestycji Uczestnika, tj. wartość, według ceny nabycia JU, zapisanych na Rejestrze Uczestnika Funduszu należących do Uczestnika, powiększona o bieżące wpłaty, jest mniejsza niż 500 000 zł oraz
  • 0,00% - przy realizacji zleceń nabycia JU, w sytuacji, gdy wartość inwestycji Uczestnika, tj. wartość, według ceny nabycia JU zapisanych na Rejestrze Uczestnika Funduszu należących do Uczestnika, powiększona o bieżące wpłaty, wynosi 500 000 zł i więcej.

Opisane powyżej promocje będą obowiązywać dla transakcji nabycia JU składanych od dnia 3 stycznia 2018 roku włącznie, do odwołania.

801 123 801 tfi@santander.pl