2020-03-13

Poznań, 13 marca 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zarządzające funduszami Santander FIO i Santander Prestiż SFIO informuje o wprowadzeniu promocji w funduszach, polegającej na okresowym zniesieniu

  • opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu,
  • opłaty manipulacyjnej pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w ramach wszystkich subfunduszy danego funduszu,
  • opłaty dodatkowej pobieranej przy realizacji zleceń zamiany jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy danego funduszu.

Promocja będzie obowiązywać począwszy od zleceń realizowanych na dzień wyceny 16 marca 2020 roku do odwołania.

Z dniem 16 marca 2020 roku odwołane zostaną wszystkie uprzednio wprowadzone promocje dotyczące obniżenia lub zaniechania pobierania opłat dystrybucyjnych, opłat manipulacyjnych i opłat dodatkowych wprowadzone w funduszach Santander FIO i Santander Prestiż SFIO.

801 123 801 tfi@santander.pl