2019-11-08

Poznań, dnia 8 listopada 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o zmianie wzoru umowy o prowadzenie PPK w tym zmianie Regulaminu prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”)

Zmiany dotyczą w szczególności:

 1. zmiany definicji Listy Uczestników (§2 ust. 1 pkt 9) , poprzez ograniczenie się w definicji do wymienienia podstawowego rodzaju informacji, które powinna ona zawierać,
 2. uchylenia zapisów określających termin odprowadzania wpłat do PPK dla pracowników, których wynagrodzenie wypłacane jest w okresach krótszych niż miesiąc (usunięcie 2. zdania w §6 ust. 7) zgodnie z Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe,
 3. dodania zapisu wskazującego, że obowiązkiem Pracodawcy jest poinformowanie Pracownika o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej na zasadach zapisanych w Ustawie o PPK (dodanie ust. 7 w §8) ,
 4. zmiany zapisu określającego minimalny procentowy podział wpłat w ramach zlecenia zmiany alokacji wpłat (2. zdanie w §9 ust. 7) . Nowa treść zapisu brzmi: Wskazany udział Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wpłaty.
 5. dodania zapisów wskazujących, że Fundusz Santander PPK SFIO poinformuje Pracodawcę o złożeniu przez Pracownika wniosku o Wypłatę środków po osiągnięciu 60. roku życia w terminie 3 dni od jego złożenia (dodanie 2. zdania w §10 ust. 3) ,
 6. sprostowania błędnego odwołania w 1. zdaniu §19 ust. 3 (w zdaniu występowało odwołanie do ust. 1, zamiast do ust. 2),
 7. dodania zapisu wskazującego, że w przypadku braku określenia przez Uczestnika udziału osób, wskazanych w pisemnej dyspozycji Uczestnika, uprawnionych do środków z PPK po jego śmierci, uważa się, że udziały tych osób są równe (dodanie 3. zdania w §24 ust. 1) ,
 8. rezygnacji z odesłania do Statutu i wyraźnym wskazaniu adresu strony internetowej (SantanderTFI.pl), na której dostępny jest Regulamin korzystania z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego dla osób fizycznych (§25 ust. 1 pkt 1) ,
 9. sprostowania zapisu w 2. zdaniu §29 ust. 2 poprzez zmianę wyrażenia „Zmianie Alokacji Wpłat” na „Zmianie Alokacji Inwestycji”,
 10. dodania 2 dodatkowych punktów wskazujących powody, z jakich Fundusz może zmienić Regulamin prowadzenia PPK (dodanie pkt. 6) i 7) w §33 ust. 1) , o treści:

  „6) zmiany redakcyjne, porządkowe i techniczne, które nie ograniczają praw i nie zwiększają obowiązków Uczestnika, a służą doprecyzowaniu lub ujednoliceniu postanowień Regulaminu;
  7) zmiana nazwy Funduszu i wydzielonych w jego ramach Subfunduszy, danych dotyczących Towarzystwa i Agenta Transferowego czy wskazanie lub zmiana adresów stron internetowych.”

 11. dodania zapisu doprecyzowującego sposób wysyłki zaktualizowanego Regulaminu prowadzenia PPK do Pracodawcy – wysyłka w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Pracodawcy (podany w ramach Umowy o Zarządzanie PPK) (§33 ust. 2),
 12. doprecyzowania we wzorcu umowy o prowadzenie PPK, jaka jest forma jej zawarcia. Wzorzec umowy wraz z regulaminem znajduje się na stronie internetowej SantanderTFI.pl

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter redakcyjny. Zmiany w Regulaminie nie wymagają żadnych działań ze strony uczestników.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 08.11.2019 r.

Poniżej zamieszczamy Regulamin w aktualnym brzmieniu:

801 123 801 tfi@santander.pl