2015-05-25

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla Funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 7 września 2018 r. tj. przed zmianą nazwy Towarzystwa oraz nazw zarządzanych przez nie funduszy oraz wydzielonych w ich ramach subfunduszy.

Informujemy jednak, iż promocje nadal obowiązują.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulegają nazwy aplikacji, o których mowa w ogłoszeniach: BZWBK24 na Santander internet oraz Arka Online na Santander TFI Online.Poznań, 25 maja 2015 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, zarządzające Funduszem Arka BZ WBK FIO niniejszym ogłasza wprowadzenie z dniem wyceny 1 czerwca 2015 roku wskazanych poniżej promocji, polegających na:

  • Okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej wyrównującej, pobieranej przy realizacji zleceń zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszu Arka BZ WBK FIO.

    Promocja obejmuje zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa:
    • Otwierające subrejestry w ramach wszystkich subfunduszy funduszu Arka BZ WBK FIO, złożone za pośrednictwem BZ WBK SA (również poprzez platformę BZWBK24) oraz Towarzystwa (w tym na podstawie obowiązujących w Towarzystwie regulaminów świadczenia usług przez telefon i Internet dla osób fizycznych).
    • Składane za pośrednictwem BZ WBK S.A. (również poprzez platformę BZWBK24) oraz Towarzystwa (w tym na podstawie obowiązujących w Towarzystwie regulaminów świadczenia usług przez telefon i Internet dla osób fizycznych lub osób prawnych) na subrejestry uczestnika Funduszu otwarte za pośrednictwem BZ WBK S.A. oraz Towarzystwa.
  • Okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dodatkowej, naliczanej przy rozliczeniu zleceń zamiany jednostek uczestnictwa, w ramach wszystkich subfunduszy funduszu Arka BZ WBK FIO, niezależnie od Dystrybutora przyjmującego zlecenie zamiany.

Promocje będą obowiązywać dla zleceń rozliczanych od dnia wyceny 1 czerwca 2015 roku włącznie.

Szczegółowe informacje nt. odwołania wcześniejszych promocji są dostępne tutaj.

801 123 801 tfi@santander.pl