2019-11-08

Poznań, dnia 8 listopada 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o planowanej zmianie Regulaminu zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”).

Zmiany w Regulaminie dotyczą w szczególności:

  1. uchylenia zapisów określających termin odprowadzania wpłat do PPK dla pracowników, których wynagrodzenie wypłacane jest w okresach krótszych niż miesiąc (usunięcie 2. zdania w §7 ust. 7) zgodnie z Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe,
  2. dodania zapisu wskazującego, że obowiązkiem Pracodawcy jest poinformowanie Pracownika o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej na zasadach zapisanych w Ustawie o PPK (dodanie ust. 7 w §9),
  3. zmiany zapisu określającego minimalny procentowy podział wpłat w ramach zlecenia zmiany alokacji wpłat (2. zdanie w §10 ust. 7). Nowa treść zapisu brzmi: Wskazany udział Subfunduszu nie może być mniejszy niż 10% wpłaty.
  4. dodania zapisów wskazujących, że Fundusz Santander PPK SFIO poinformuje Pracodawcę o złożeniu przez Pracownika wniosku o Wypłatę środków po osiągnięciu 60. roku życia w terminie 3 dni od jego złożenia (dodanie 2. zdania w §11 ust. 3),
  5. sprostowania błędnego odwołania w 1. zdaniu §20 ust. 3 (w zdaniu występowało odwołanie do ust. 1, zamiast do ust. 2),
  6. dodania zapisu wskazującego, że w przypadku braku określenia przez Uczestnika udziału osób, wskazanych w pisemnej dyspozycji Uczestnika, uprawnionych do środków z PPK po jego śmierci, uważa się, że udziały tych osób są równe (dodanie 3. zdania w §25 ust. 1),
  7. sprostowania zapisu w 2. zdaniu §32 ust. 2 poprzez zmianę wyrażenia „Zmianie Alokacji Wpłat” na „Zmianie Alokacji Inwestycji”,
  8. wyraźnego wskazania w §42 ust. 2, że sublicencja na korzystanie z serwisu PPK dla pracodawcy jest nieodpłatna.

Pozostałe zmiany w Regulaminie mają charakter redakcyjny. Zmiany w Regulaminie nie wymagają żadnych działań ze strony pracodawcy.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 25 listopada 2019 r.

Poniżej Regulaminy:

801 123 801 tfi@santander.pl