Poznań, dnia 12 stycznia 2017 r.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej „Towarzystwo”) będące likwidatorem funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ w likwidacji (dalej „Fundusz”) informuje o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.

Zgodnie z postanowieniami art. 511 ust. 2 statutu Funduszu celem zwołania Zgromadzenia Inwestorów Funduszu jest przekazanie Inwestorom kopii sprawozdania finansowego Funduszu, sporządzonego na dzień otwarcia jego likwidacji.

Informacje o terminie, miejscu oraz porządku obrad znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej.

Treść sprawozdania finansowego zostanie udostępniona na stronie internetowej www.arka.pl niezwłocznie po jego sporządzeniu.

801 123 801 tfi@santander.pl