W związku z ostatnimi doniesieniami w zakresie obligacji korporacyjnych, pragniemy Państwu przypomnieć, że w naszych funduszach strategię konstruujemy w oparciu o prognozy w zakresie najważniejszych parametrów makro (inflacja, wzrost ekonomiczny, polityka monetarna, ryzyka). Nasze portfele odzwierciedlają prawdopodobieństwo realizacji różnych scenariuszy. Staramy się jednocześnie nie podejmować nadmiernego ryzyka, co osiągamy poprzez odpowiednią dywersyfikację. Podejmowane przez nas działania mają odzwierciedlenie we wskaźniku zysk do ryzyka prezentowanym w KIID.

Wybierając spółki do portfela korzystamy z analizy fundamentalnej, co oznacza, że przed rozpoczęciem inwestycji gruntownie sprawdzana jest wiarygodność emitenta papierów dłużnych. Preferujemy obligacje, dla których istnieje aktywny rynek – ponieważ wyceniamy je realnie. Dążymy do wyboru obligacji spółek o solidnej kondycji.

W naszym portfelu nie ma obligacji GetBack.

Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych otrzymał nagrodę Alfa 2017 w kategorii Najlepszy Fundusz Polskich Papierów Korporacyjnych. Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych, również zarządzany przez Pawła Pisarczyka, został wyróżniony w kategorii Najlepszy Fundusz Polskich Papierów Korporacyjnych.

Nagrody przyznawane przez Analizy Online mają na celu uhonorowanie produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Efektywność mierzona jest wskaźnikiem Information Ratio.

Zgodnie z opinią Analiz Online: „Nieprzeciętność (Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych) ma swoje źródło w niestandardowej konstrukcji portfela, która w dużej mierze nawiązuje do zachodnich standardów – około połowa lokat jest denominowana w walutach zagranicznych. Filozofia funduszu zakłada zarabianie głównie na ryzyku kredytowym, a zarządzający (Paweł Pisarczyk) poszukuje wartości dodanej również na zagranicznych rynkach. Ciekawym pomysłem są jednostki uczestnictwa innych funduszy czy ETF-y, pozwalające uzyskać ekspozycję na zagraniczny rynek długu high yield. Aktywność zarządzającego jest również widoczna w części skarbowej portfela – również tam poszukiwana jest wartość dodana dla klienta.”
(źródło: https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/23631/ratingowy-powiew-wiosny--podsumowanie.html).

801 123 801 tfi@santander.pl