2019-11-21

Poznań, dnia 21 listopada 2019 roku

Uprzejmie informujemy, że limit rocznych wpłat na IKE w 2020 roku wynosi 15 681 zł.

Przypominamy, że aby środki wpłacone na IKE prowadzone w Funduszu Santander FIO zaliczone zostały na konto limitu jeszcze na 2019 rok (limit w 2019 roku wynosi 14 295 zł), zlecenie musi zostać złożone i opłacone (decyduje data wpływu środków na rachunek nabyć Funduszu prowadzony dla danego Subfunduszu u depozytariusza) najpóźniej 31 grudnia 2019 roku.

Zlecenia złożone lub opłacone w 2020 roku zostaną zaliczone na konto limitu wpłat na IKE w 2020 roku.

801 123 801 tfi@santander.pl