2020-05-28

Środa była na rynkach dniem nieco mniejszego entuzjazmu niż na początku tygodnia, z powodu doniesień o możliwym nałożeniu sankcji na Chiny. Ponieważ jednak szczegóły są jednak jeszcze konsultowane przez administrację USA z poszczególnymi agencjami, obawy inwestorów nie były duże. Co prawda chiński parlament zgodnie z oczekiwaniami przyjął tzw. ustawę o bezpieczeństwie w Hong Kongu, a inwestorzy zgodnie oczekują, że może decyzja ta może spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią USA, ale wydaje się, że – przynajmniej częściowo – obawy o stosunki USA-Chiny są już w cenach, a ważniejsze dla inwestorów są informacje takie jak spadek wskaźnika odnawianych wniosków o zasiłek w USA - pokazuje on, że w tygodniu kończącym się 16 maja część ludzi zaczęła już wracać do pracy.

W Europie tymczasem, inwestorzy wydają się doceniać nowy programem unijny, który w ciągu 4 lat przewiduje granty na kwotę 500 mld euro (to program zaproponowany przez Komisję na bazie porozumienia niemiecko – francuskiego, o całkowitej wartości 750 mld). Dobrą informacją dla warszawskiej giełdy jest fakt, że sporą część tej kwoty ma dostać Polska. Będzie to aż 36 mld euro. Więcej otrzymają jedynie Włochy, Hiszpania i Francja.

Polska Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu obniżyła referencyjną stopę procentową o 40 punktów bazowych do 0,10 proc. w skali rocznej. Stopę lombardową obniżono o 50 punktów bazowych do 0,50 proc. Stopę depozytową utrzymano na poziomie 0,0 proc. Obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oznacza niższy koszt kredytów i dlatego spowodowała spadek notowań giełdowych banków.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl