2020-05-26

Ten tydzień na globalnych rynkach finansowych zaczął się spokojnie. W części być może za sprawą świąt obchodzonych w niektórych krajach i braku sesji na kluczowych giełdach, takich jak brytyjska i amerykańska.

W poniedziałek giełdy na świecie notowały wzrosty - sytuacja na warszawskim parkiecie również wyglądała bardzo dobrze.

We wtorek jest tylko lepiej, a to za sprawą informacji o pracach nad szczepionką na COVID-19 przez firmę Novavax, a także doniesień o tym, że chińskie władze deklarują, że sądy w Hong Kongu mają pozostać niezależne od władz centralnych i nie reagują na umieszczenie 33 chińskich spółek na tzw. czarnej liście przez amerykańskie władze.

W tym momencie na horyzoncie mamy dwa główne ryzyka – napięte stosunki na linii USA – Chiny i ewentualną drugą falę koronawirusa. Jednak nawet rynki surowcowe (a przecież USA i Chiny są tu kluczowymi graczami) przyjmują te ryzyka spokojnie – najwyraźniej nie spodziewając się ich rychłej materializacji.

Co prawda dzienna liczba nowych przypadków zachorowań na koronawirusa wciąż utrzymuje się na dość wysokim poziomie, ale najwyraźniej obawy z tym związane są już w cenach. Inwestorzy liczą na szybki powrót do normalności. Kolejne kraje europejskie decydują się na luzowanie lub znoszenie ograniczeń i obostrzeń – podobnie ma się sytuacja w USA.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl