2020-03-26

Rynki stabilizują się. Część informacji związanych ze spowolnieniem gospodarczym jest już w cenach.

Dziś przyszło potwierdzenie z USA - epidemia koronawirusa sprawiła, że dane z runku pracy są bardzo słabe. 3,3 mln nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych wpłynęło w USA tylko w ciągu zeszłego tygodnia. A mimo to – indeks amerykańskiej giełdy nadal rośnie. Być może inwestorzy doszli do wniosku, że dane z ostatniego tygodnia będą znacznie gorsze niż kolejne, ponieważ w grupie nowych bezrobotnych znajdą się osoby, których firmy zamknęły się na czas pandemii, a dzięki programom pomocowym ten trend ma szanse zostać złagodzony. Nienajlepsze są także dane z rynku nieruchomości: w ciągu tygodnia w USA liczba wniosków o kredyt spadła o 29,4%. Nie jest to jednak zaskakujące – w obecnej sytuacji ludzie odsuwają decyzję o zakupie nieruchomości .Najwyraźniej jednak rynek i inwestorzy uznają ten trend za naturalny w obecnej sytuacji.

Może to oznaczać, że najgorsze mamy za sobą. Ale też nie możemy zapominać, że nie będą to jedyne oznaki możliwej recesji – należy się spodziewać gorszych danych praktycznie z całego świata. Z kolei sygnał do większego optymizmu i stabilniejszych wzrostów dałoby opanowanie pandemii, czyli spadek zachorowań lub opracowanie szczepionki.

Na polskim rynku także optymistycznie. Co prawda ostatnia wiadomość szefa KNF nawołująca do wstrzymania dywidend przez banki mogłaby zaniepokoić inwestorów, ale tych decyzji można się w zasadzie było spodziewać - biorąc pod uwagę dużą niepewność co do sytuacji w bankach w związku ze spowolnieniem gospodarczym. Podobne deklaracje dot. braku dywidend słyszeliśmy zresztą wcześniej ze strony innych banków w regionie, m.in. w Czechach.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl