2020-03-25

Dow Jones, czyli indeks 30 największych spółek na amerykańskiej giełdzie, zakończył wczorajszą sesję na poziomie 20704 punktów (w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia poszedł w górę aż o ponad 11%). Był to największy procentowo jednodniowy wzrost od 1933 roku, czyli od czasu Wielkiego Kryzysu.

To efekt działań Fed, ale także oznaka porozumienia w sprawie pakietu fiskalnego w USA.

Choć giełdy rano wyglądały bardziej optymistycznie, niestety nie jest to koniec zmienności. Musimy niestety pamiętać, że mamy obecnie do czynienia z kryzysem zdrowotnym i nie ma jeszcze szczepionki, czy leku, by skutecznie zatrzymać pandemię. Dlatego – w tej delikatnej sytuacji – w najbliższym czasie nie będzie brakować powodów do zmienności w obu kierunkach.

Kolejne informacje o spadającej w różnych krajach liczbie zachorowań, kolejne pakiety dla gospodarki – dają pozytywne impulsy. Jednocześnie kolejne znaki recesji czy rozprzestrzeniania się wirusa w różnych krajach będą powodowały wzrost awersji do ryzyka.

Coraz większa grupa inwestorów zaczyna na tym zmiennym rynku w miejsce panicznego wycofywania środków – szukać okazji inwestycyjnych. A to oznacza ich bardziej racjonalne podejście do zmienności.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl