2020-03-24

Powrót ostrożnego optymizmu jest już widoczny niemal na wszystkich rynkach. Widać go już także w wycenach niektórych funduszy. Bezprecedensowa działania Fed przynoszą oczekiwane skutki, mimo przeciągających się prac nad pakietem stymulacyjnym w USA.

Inne kraje również wdrażają nadzwyczajne środki dla ratowania gospodarek. Rynki w Europie doceniły kolosalny pakiet stymulacyjny w Niemczech (przyjęto pakiet o wartości 750 mld euro) oraz zgodę Niemiec na pakiet pomocowy dla Włoch (udzielenie tanich pożyczek Włochom z tzw. Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego). Dyskutowany jest obecnie także pomysł emisji tzw. europejskich coronabonds (obligacji mających sfinansować większe wydatki związane z koronawirusem). Byłby to pierwszy przypadek takiej skali emisji wspólnego długu. Temat ten na razie jest blokowany przez Niemcy.

Ponieważ – jak pisaliśmy – równie ważny jest czynnik obiektywny - pozytywna informacja o wygasaniu epidemii w Chinach została wsparta spadkiem dynamiki zachorowań we Włoszech. Liczba nowych przypadków wirusa spadała w poniedziałek drugi dzień z rzędu. Mniej niż w niedzielę było także ofiar śmiertelnych. W opinii części analityków analogiczny punkt dla pozostałych państw Europy może zostać osiągnięty na koniec marca.

Wielka Brytania dołączyła do państw wprowadzających izolację obywateli, a panika w głównych mediach wydaje się przyjmować coraz bardzie ramy konstruktywnej walki z pandemią, co także daje pozytywne sygnały rynkom.

W Polsce zachorowania nadal rosną, dlatego rząd wprowadza kolejne ograniczenia w poruszaniu się. Ryzyko ograniczenia swobód – jest już jednak w cenach, a inwestorzy postrzegają je raczej jako krok w kierunku opanowania sytuacji niż kolejne zagrożenie. WIG dziś rośnie, a dodatkowo -lokalny rynek obligacji wsparty przez odkup obligacji i wypowiedzi o możliwości interwencji w celu wsparcia waluty – stabilizuje się.

Choć w części Europy, ale także w Polsce kryzys zdrowia publicznego i gospodarczy wciąż jest w fazie rozwoju, to można zaryzykować stwierdzenie, że dziś inwestorzy zobaczyli „światełko w tunelu”.

Przypominamy jednak, że kondycja aktywów funduszy inwestycyjnych jest odzwierciedlana z co najmniej 1-2 dniowym opóźnieniem. Oznacza to, że choć rynek będzie już odbijać – w wycenach nadal mogą pojawiać się spadki.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl