2020-03-23

W ubiegłym tygodniu regularne dzienne wahania na giełdach przekraczały 5%, ale pod koniec tygodnia na rynkach przeważał optymizm, po ogłoszeniu działań rządów i banków centralnych.

Wydaje się, że w dniu dzisiejszym, szczególnie na polską giełdę, większy wpływ ma rosnąca liczba zachorowań, niż działania rządów i banków centralnych. Nie bez znaczenia pozostaje coraz bardziej restrykcyjne przestrzeganie ograniczeń swobód i wolności w celu spowolnienia tempa wzrostu liczby chorych i zarażonych. Oznacza ono bowiem czasowe zamknięcie części usług i fabryk.

Z tego wynika, że chociaż reakcje fiskalne są oczekiwane, to nie są wystarczające. Stanowią raczej punkt wyjścia dla ostrożnego optymizmu. Do jego rozwoju potrzeba ograniczenia liczby zarażonych.

Wydaje się jednak, że w tej chwili rynki wyceniają bardzo czarny scenariusz. Po czasie ogromnej niepewności inwestorzy muszą mieć chwilę, by popatrzeć w przyszłość z większym optymizmem. Nie powinno to jednak trwać bardzo długo. Każdy objaw stabilizacji, każda dobra wiadomość, kolejny program rządowy/banków centralnych – stanowią pozytywne impulsy.

Doskonałym przykładem będzie chociażby dzisiejsze zobowiązanie Fed do nieograniczonego skupu amerykańskich obligacji skarbowych i agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Rezerwa Federalna ustanowiła również dodatkowe narzędzia w celu wsparcia rynku obligacji korporacyjnych.

Fed pierwotnie planował zakup co najmniej 500 mld dolarów obligacjach skarbowych i co najmniej 200 mld dolarów listów zastawnych. Dzisiaj sygnalizuje chęć zwiększenia tempa swoich zakupów w celu stabilizacji rynku finansowego oraz promowania szybkiego ożywienia po ustąpieniu zakłóceń związanych z epidemią koronawirusa. Od teraz, amerykański bank centralny nie nakłada sobie już żadnego limitu na zakup obligacji skarbowych, sygnalizując, że będzie reagował w miarę potrzeb.

Fed przedstawił również szereg narzędzi, które pozwolą firmom na dostęp do kredytu w okresie spowolnienia związanego z pandemią. Spośród nich, najważniejszym jest możliwość skupu obligacji korporacyjnych z rynku wtórnego (Secondary Market Corporate Credit Facility). Fed będzie kupował obligacje korporacyjne emitowane przez amerykańskie spółki o ratingu inwestycyjnym oraz fundusze inwestycyjne z ekspozycją na rynek amerykańskich obligacji korporacyjnych.

Stanowcze posunięcie Fed doskonale wpisuje się szereg działań fiskalnych i monetarnych podjętych w ostatnich tygodniach. Po raz kolejny rządy oraz banki centralne potwierdzają, że są gotowe na wykorzystanie pełnego zakresu narzędzi do wspierania gospodarki.

W tym świetle, ostatni wzrost rentowności obligacji korporacyjnych stanowi solidną podstawę dla stóp zwrotu z tej klasy aktywów w odpowiednim horyzoncie czasowym, zalecanym dla poszczególnych funduszy.
Przypominamy jednak, że kondycja aktywów funduszy inwestycyjnych jest odzwierciedlana z co najmniej 1-2 dniowym opóźnieniem. Oznacza to, że choć rynek będzie już odbijać – w wycenach nadal mogą pojawiać się spadki.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl