2020-03-20

Rynki akcji kontynuują lekkie wzrosty (dla przykładu rano WIG rósł aż 4%, choć później wzrosty nieco się zmniejszyły). Po pozytywnej sesji w czwartek, dziś – przed weekendem – mamy pewną stabilizację. Mamy pierwsze sygnały płynące z rynku, które wskazują na to, że wysiłki władz fiskanych i monetarnych mogą dać oczekiwane efekty. Odbija także ropa naftowa.
Wydaje się, że paniczne ruchy ustępują próbom analizowania obecnej sytuacji, jej perspektyw, a także – szukaniu okazji inwestycyjnych.

Pojawiają się kolejne działania wspierające. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące maksymalnych wartości pomocy publicznej, jaka może zostać udzielona przedsiębiorstwom, zasady gwarancji udzielanych pożyczek, a także regulacje dotyczące obowiązków sprawozdawczych dla programów Ich celem jest pomoc przedsiębiorstwom z powodu szoku wywołanego epidemią koronawirusa. Pomoc ta będzie udzielona do 31 grudnia 2020 roku, na maksymalnie sześć lat.

W Polsce KNF w związku z epidemią koronawirusa uruchomił Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w obszarze rynku kapitałowego. Proponowane rozwiązania mają zmniejszyć obciążenia regulacyjne podmiotów nadzorowanych. To działanie zmierzające do stabilizacji rynku, ale i ochrony inwestujących. Dzięki temu firmy będą mogły skoncentrować się na obsłudze klientów oraz kluczowych procesów.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2020 r. wzrosła o 7,3% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,4 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 9,6% rdr – to wynik przekraczający najśmielsze oczekiwania. Z jednej strony wiemy, że z powodu epidemii koronawirusa kolejne dane będą znacznie gorsze. Ale dzisiejsze odczyty wskazują, że skala spowolnienia wzrostu PKB za I kwartał może nie być tak zła, jak oczekiwano.

Przypominamy jednak, że kondycja aktywów funduszy inwestycyjnych jest odzwierciedlana z co najmniej 1-2 dniowym opóźnieniem. Oznacza to, że choć rynek będzie już odbijać – w wycenach nadal mogą pojawiać się spadki.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl