2020-05-19

Początek tygodnia upłynął pod znakiem ostrożnego wzrostu optymizmu w związku z ponownym otwarciem gospodarek i pozytywnymi wynikami potencjalnej szczepionki Covid-19 firmy Moderna.

Tymczasem na linii USA – Chiny ponownie iskrzy. Już w piątek Donald Trump zapowiedział znaczące ograniczenia wobec koncernu Huawei, a w weekend strona chińska odpowiedziała, ze zrobi wszystko, aby bronić swoich interesów. Niepewność wrosła, ale inwestorzy skupili się na pozytywnych sygnałach płynących z banków centralnych obu krajów. W niedzielnym wystąpieniu telewizyjnym Jerome Powell powtórzył, że FED ma jeszcze wiele możliwości wsparcia gospodarki, a co za tym idzie - ujemne stopy procentowe nie są obecnie scenariuszem branym pod uwagę. Z kolei w chińskich mediach pojawiła się informacja o planach poluzowania polityki przez Ludowy Bank Chin.

W ostatnich dniach ogłoszono również, że Niemcy i Francja wsparły plany uruchomienia funduszu ratunkowego w związku z koronawirusem o wartości 500 miliardów euro.
Dysponentem środków będzie Komisja Europejska, a teraz pakiet pomocowy będzie dyskutowany przez kraje członkowskie. Jednym z pomysłów jest np. to aby „pandemiczny” fundusz zasiliły pieniądze ze sprzedaży obligacji. Byłyby to obligacje wspólne, gwarantowane przez rządy wszystkich 27 państw UE. Jednak nie wszystkie kraje przekonane są jeszcze do tego pomysłu. Niemniej - to kolejna dobra wiadomość dla rynków akcji, po tej informacji wzrosty (czyli spadki rentowności) rozpoczęły także obligacje europejskich rządów – szczególnie z południa Europy. W Polsce ze względy na wewnętrzne dyskusje i zawirowania – rentowności obligacji nieco wzrosły.

Nie można też zapominać, że w dalszym ciągu optymizm jest dość kruchy, a zmienność na giełdach spora – wszyscy z uwagą obserwują, czy nie nadejdzie druga fala zachorowań po zdjęciu obostrzeń w kolejnych krajach.

W chwili pisania niniejszego komentarza inwestorzy w Europie pozostają neutralni i oczekują niewątpliwie na wystąpienia przewodniczącego Rezerwy Federalnej w Kongresie i wystąpienia sekretarza skarbu USA Steve'a Mnuchina na temat stanu gospodarki USA.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl