2020-06-17

W zakresie inwestowania w dobie koronawirusa niestety wygląda na to, że z pewną dozą niepewności inwestorzy po prostu muszą się oswoić – przyjemniej w najbliższych miesiącach. Po weekendzie nastroje na rynkach są mieszane, ale w ostatnich dniach notowaliśmy także wzrosty.

Optymizm osłabł głównie za sprawą wzrostów liczby zakażeń koronawirusem. Przez weekend odnotowano ich rekordową ilość w USA, negatywne informacje napływały także z Japonii i Chin. Te informacje podsyciły obawy o drugą falę zachorowań, o opóźnienia w otwieraniu gospodarek. Ale na razie – nie spełniają się one, co podnosi nieco nastroje, choć nie niweluje strachu.

Do wzrostu optymizmu inwestorów przyczynił się FED – informując, że rozszerza istniejący program SMCCF o zakupy obligacji korporacyjnych na rynku wtórnym. Nie bez znaczenia była także informacja agencji Bloomberg, która podała, że rozważany jest nowy program wydatków infrastrukturalnych na kwotę aż 1 bln USD. Przy dodatkowym ociepleniu stosunków USA – Chiny – to znakomite wiadomości dla światowej gospodarki. Co prawda szef FED odpowiadając na pytania w Kongresie, dał do zrozumienia, że w swoich projekcjach makroekonomicznych Fed nie uwzględnia znaczącego wpływu potencjalnej drugiej fali zakażeń COVID-19, ale też zapewnił, że można oczekiwać dalszego wsparcia ze strony polityki monetarnej, do czasu powrotu do poziomów sprzed pandemii.

Niewątpliwie w ostatnich dniach dobre wiadomości przeplatają się z nienajlepszymi, a szalę na rzecz optymistów przechyliłby najmocniej lek lub szczepionka. Na takie informacje czekają nie tylko inwestorzy.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl