2020-05-14

Zmienność na rynkach nadal trwa. W ciągu ostatnich dni przeważa jednak awersja do ryzyka.

Jej główne źródło leży tym razem w USA, gdzie w Kongresie, dr. Anthony Fauci ostrzegał amerykańskich polityków przed zbyt szybkim otwieraniem gospodarki i znoszeniem ograniczeń. Mimo nalegań prezydenta Trumpa, czołowy lekarz walki z koronawirusem w USA ostrzega przed nawrotem pandemii wskutek znoszenia restrykcji.

Nastroje pogorszyły także informacje, że amerykański Senat pracuje ustawami mającymi obarczyć Chiny odpowiedzialnością za niedopatrzenia przy pandemii koronawirusa i pociągnąć ten kraj do odpowiedzialności.

Także szef Fed, Jerome'a Powell, podkreśla, że negatywny wpływ pandemii na gospodarkę może być mocny i długotrwały. Ogólnie wspomniał także, że bank centralny będzie podejmować kolejne działania mające wesprzeć gospodarkę. Jego słowa nie pomogły amerykańskiej giełdzie.

Pojawiały się także spekulacje związane z możliwością wprowadzenia ujemnych stóp procentowych w USA, ale nie mają one większego wpływu na nastroje giełdowe, ponieważ kolejni członkowie FED w swoich wystąpieniach odrzucają taki scenariusz.

Rynki i inwestorzy czekają na kierunek w jakim będzie się rozwijać sytuacja. Czy luzowanie obostrzeń spowoduje wzrost zachorowań, czy rację ma WHO ostrzegając, że będziemy się musieli nauczyć żyć z koronawirusem jak żyjemy np. z HIV, czy będą postępy w poszukiwaniu szczepionki.

Nie ma wątpliwości – pozytywna informacja frontu walki z koronawirusem - bardzo by pomogła w budowaniu optymizmu inwestorów.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl