2020-05-12

Dobre dane o walce z koronawirusem w kolejnych krajach (np. najmniej przypadków śmiertelnych w Hiszpanii od prawie dwóch miesięcy), kolejne kroki w odmrażaniu gospodarek, dawałyby znacznie większą nadzieję na wzrosty, gdyby nie wczorajsze informacje z niemieckiego Instytutu Roberta Kocha (wzrost liczby osób zakażanych przez 1 pacjenta po zdjęciu części obostrzeń). Na te dane nałożyły się informacje o kolejnych przypadkach zakażenia COVID-19, jakie pojawiły się w Wuhan.

Na skutek obaw o powrót kryzysu zdrowotnego, dziś na rynkach nadal mieszane nastroje. Nie pomagają obawy związane z relacjami amerykańsko-chińskimi, a także kryzys na linii Chiny-Australia.

Jednak na niektórych rynkach optymizm powrócił. Zalicza się do nich warszawski parkiet.

Inwestorzy na całym świecie z uwagą obserwują sytuację gospodarczą w Chinach, zastanawiając się, czy reszta świata podąży tą samą ścieżką i w tym samym tempie. A w ciągu ostatniej doby opublikowano kolejne dwa odczyty z Chin. Jest to inflacja konsumencka i producencka. Co ciekawe – ceny dla konsumentów rosną stabilnie o 3,7% (co może wskazywać na powrót gospodarki do normalności), ale ceny producentów spadają o 3,1%. To efekt napędzania machiny gospodarki. Jeśli odmrażanie gospodarek będzie następować w tempie z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach – byłaby to strategia słuszna i dająca nadzieję na odbicie się. Warto wspomnieć, że oba wskaźniki osiągnęły wartość mniejszą od prognoz - głównie za sprawą niskich cen ropy naftowej.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl