2020-05-11

Dziś na świecie mimo braku bardzo istotnych zmian w odczytach makro – nieco mniej optymizmu. Na światowych giełdach mieszane wyniki, a na warszawskim parkiecie w momencie pisania komentarza notujemy spadki.

Nadal najważniejszym czynnikiem decydującym o wzrostach lub spadkach na światowych giełdach jest sytuacja związana z koronawirusem. Wszystkie działania mające na celu niwelowanie konsekwencji zamknięcia gospodarek schodzą na drugi plan, jeśli dane dotyczące zachorowań stają się mniej optymistyczne.

A tymczasem Niemiec napłynęły niepokojące informacje o wzroście współczynnika reprodukcji wirusa (według opublikowanego w niedzielę, 10 maja, raportu Instytutu imienia Roberta Kocha, jedna osoba zarażona zaraża więcej niż jedną osobę, a na początku maja wskaźnik ten wynosił poniżej 1) co może sugerować zbliżającą się drugą falę zachorowań. Być może odpowiedzialne są luzowania obostrzeń, ale jak zaznaczył Instytut, na razie trudno ocenić, czy wzrost wskaźnika przełoży się na wzrost liczby nowych infekcji. Dynamika zachorowań wrosła także w Korei Południowej.

Jednocześnie niewątpliwie potrzeba powrotu do normalności jest bardzo silna, zatem za moment może powrócić większy optymizm spowodowany np. ostatnimi doniesieniami że Francja, Włochy i Wielka Brytania odnotowały najmniejszą liczbę zgonów od marca.

Warto także pamiętać, że również dane makro – choć nie są najlepsze - wspierają optymistów. Jak pisaliśmy w piątek – w USA zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w USA spadło w kwietniu o 20,5 mln osób, czyli stopa bezrobocia wzrosła do 14,7% (z 4,4% w marcu). Jednak prognozy były gorsze, a ponadto szczegóły odczytu są bardziej optymistyczne. Większość osób tracących pracę – 16,2 mln – była na czasowych zwolnieniach, a tylko 1 mln osób trwale straciło pracę. Co więcej, część tych danych napędzana jest zwiększeniem zasiłku dla bezrobotnych (de facto nastąpiło niemal wyrównanie go z poziomem średniego tygodniowego wynagrodzenia). Osoby o niższych płacach przeszły na zasiłki, co widać też w dynamice płac.

Inną optymistyczną daną ostatnich dni była sprzedaż samochodów w Chinach, która w kwietniu wzrosła o 4% r/r. Potwierdza to ożywienie chińskiej gospodarki po zamknięciu związanym z koronawirusem i daje nadzieję na podobny scenariusz w innych krajach.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl