2020-06-10

W Polsce ze względu na jutrzejsze święto zaczyna się długi weekend, ale na rynki nie świętują. Dziś wieczorem Fed po raz pierwszy w tym roku pokaże projekcje ekonomiczne. Będą one sygnalizować kierunek działań USA na kolejne miesiące. Co prawda majowe dane pokazują w USA wzrost liczby nowych miejsc pracy, ale należy się spodziewać, że nie będzie to miało decydującego znaczenia w prognozach Fed, ponieważ wynika raczej z uruchamiania gospodarki, niż jej realnego wzrostu.

Tymczasem w poniedziałek Bank Światowy ostrzegł, że globalna gospodarka może skurczyć się w tym roku o 5,2%. Choć w ostatnich tygodniach inwestorzy byli dość odporni na słabsze informacje i prognozy – ostrzeżenie Banku Światowego zrobiło na rynkach pewne wrażenie – szczególnie rynkach europejskich. Osłabiło także wyniki rynku energii, w tym ropy naftowej.

Na rynku ropy najszerzej komentowanym wydarzeniem ostatnich dni jest niewątpliwie decyzja OPEC+ o przedłużeniu największych w historii cięć produkcji ropy naftowej o kolejny miesiąc, czyli do końca lipca. To decyzja spodziewana, bo podyktowana warunkami rynkowymi – na rynku ropy nadal jest duża nadwyżka i nie zmieni się to najpewniej do czasu większego otwarcia gospodarek.

Jednocześnie nadal na plus inwestorzy zaliczają kolejne łagodzenia obostrzeń, otwarcia gospodarek oraz znakomitą wiadomość z Nowej Zelandii, w której życie wraca do normy. Dzięki takim wiadomościom na rynkach pojawia się optymizm.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl