2020-05-08

Dziś na świecie i w Polsce inwestorzy z optymizmem patrzą w przyszłość. Wzrosty na rynku ropy naftowej w połączeniu z kolejnymi krokami w kierunku zniesienia „lockdownu” powodują, że większość indeksów giełdowych rośnie.

Co prawda najnowszy raport dotyczący bezrobotnych w USA nie jest optymistyczny, ale inwestorzy spodziewali się takich, a nawet gorszych wyników. Stopa bezrobocia (poza rolnictwem) w USA wyniosła w kwietniu 14,7%, jak podał Departament Pracy, ale inwestorzy spodziewali się nawet 16%.

Informacją podsycającą rynkowy optymizm są informacje o konstruktywnej rozmowie telefonicznej między osobami biorącymi udział w negocjacjach handlowych na linii USA – Chiny. Strony zobowiązały się do „stworzenia przyjaznego środowiska”, by wypełnić postanowienia umowy handlowej. Depesze mówią także o „zacieśnieniu współpracy” w tematach gospodarczych. To znakomita wiadomość dla rynków akcji.

Za oceanem rosną także nadzieje, że FED może zdecydować się na wprowadzenie ujemnych stóp procentowych. A tymczasem kolejne banki centralne obniżają stopy procentowe by pomóc gospodarce. Decyzje w tym zakresie ogłosiły Czechy i Norwegia. Dotychczasowe ruchy w tym zakresie były skuteczne, szczególnie w połączeniu ze znoszeniem obostrzeń związanych z koronawirusem.

Tymczasem w Polsce Paweł Borys, szef PFR napisał na twitterze: "W związku z dużym popytem od inwestorów (...) sprzedaliśmy coronaobligacje na walkę z COVID19 o wartości 18,5 mld zł po atrakcyjnym koszcie 1,625 proc." To dobra informacja dla polskich przedsiębiorców, ponieważ środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami pandemii.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl