2020-05-07

Wczorajszy dzień przebiegał na rynkach akcji w mieszanych nastrojach. Dodatkowy negatywny impuls stanowiła wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiedział opublikowanie w ciągu najbliższych dwóch tygodni raportu o tym, jak Chiny realizują postanowienia styczniowej umowy handlowej.

Te dość dla inwestorów niepokojące zapowiedzi zneutralizowała publikacja danych z Chin, gdzie odnotowano wzrost eksportu o 3,5 proc. r/r. Może to być jedna z pierwszych oznak ożywienia w gospodarce. Dodatkowo pojawiają się kolejne dane dotyczące znoszenia ograniczeń w kolejnych krajach. To wystarcza, by dziś większość giełd notowała wzrosty. Entuzjazmu nie gaszą nawet kolejne słabe dane z gospodarek europejskich – w ostatnich dniach z sektora usługowego strefy euro, budowlanego w Wielkiej Brytanii, słabe dane o produkcji przemysłowej z Niemiec i Francji, słabe, ale bliskie oczekiwaniom analityków dane o bezrobociu z USA.

Być może ten optymizm inwestorów, podsycany każdą nową informacją o rezygnacji z ograniczeń w kolejnych państwach, oznacza, że złe wiadomości, słabe dane makro – przynajmniej częściowo - są już w cenach. Swoją rolę spełniły zapewne katastroficzne prognozy makroekonomiczne, które część strachu o przyszłość pozwoliły zdyskontować jeszcze w marcu i kwietniu. Z drugiej strony część inwestorów liczy także, że choć obecny kryzys jest niewątpliwie głęboki – załamanie w gospodarce będzie krótkotrwałe.

Niezależnie od powodów – dziś na europejskich parkietach wzrosty. A rynki nadal czekają na kolejne dobre wieści z medycznego frontu. Pozwoliłyby one nie tylko potrzymać i utrwalić optymizm rynkowy, ale także skróciłyby czas zamknięcia gospodarek.

W dniu dzisiejszym ropa Brent oscylowała już w okolicach 29,7 $, natomiast WTI w okolicach 24 $. To również efekt dobrych danych z Chin. Kwietniowy import ropy naftowej wyniósł tam 10,42 mln baryłek dziennie. Fakt, że był większy niż w marcu może świadczyć o powrocie popytu i ożywieniu gospodarczym.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl