2020-05-05

Wskaźnik zamówień opublikowany w USA pokazuje, że za oceanem gospodarka wyraźnie zwalnia. Co więcej, deficyt w handlu zagranicznym (towary i usługi) USA wzrósł do 44,4 mld USD w marcu 2020 r. z 39,8 mld USD odnotowanych miesiąc wcześniej. Nie gasi to jednak entuzjazmu inwestorów. Dolar nadal ma się nieźle, podobnie amerykańska giełda.

Optymizm powrócił także na europejskie giełdy, gdzie rano dominował kolor zielony. Wsparcie stanowił na pewno brak negatywnych informacji o rozwoju potencjalnego konfliktu na linii USA – Chiny, kolejne poluzowywanie obostrzeń w kolejnych krajach i stanach w USA. Nie bez znaczenia był także wzrost notowań ropy naftowej.

Wahania mogliśmy obserwować około godziny 10-tej, kiedy to Niemiecki Trybunał Konstytucyjny oznajmił, że działania dotyczące skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny rozpoczęte w 2015 roku, częściowo naruszają niemieckie prawo. Jednocześnie Trybunał zaznaczył, że skup obligacji może nadal się odbywać przy zachowaniu zasady proporcjonalności udziałów państw członkowskich. Warto też zaznaczyć, że orzeczenie nie dotyczy nowego programu skupu obligacji uruchomionego w związku z pandemią – stąd zachwianie optymizmu na akcjach było raczej chwilowe. Tym bardziej, że optymizm jest napędzany tym, że w głównych europejskich gospodarkach, a także w USA od kilku dni stopniowo hamuje przyrost nowych przypadków zachorowań i związanych z koronawirusem zgonów.

Niewątpliwie natomiast w skutek orzeczenia osłabiło się Euro, a rentowności obligacji takich jak Włochy, czy Portugalia rosną (czyli ich ceny spadają). Co mogłoby uspokoić sytuację? EBC musi w ciągu trzech miesięcy przedstawić wyjaśnienia, iż program rozpoczęty w 2015 roku jest rzeczywiście zasadny, a Rada Prezesów EBC ma się zebrać już dziś, o godz. 18.00.

Tymczasem w Polsce Ministerstwo Finansów ogłosiło, że zaoferuje na przetargu w czwartek, 7 maja, obligacje hurtowe pięciu serii, z okresem zapadalności w latach 2022-2030, o wartości nominalnej 3-5 mld zł.

Z rządu płyną sprzeczne dane – o planowanym odmrażaniu gospodarki, ale też możliwym jej zamrażaniu, w przypadku gdyby liczba zachorowań zaczęła gwałtownie rosnąć. Jednak postawy do optymizmu na polskiej giełdzie są – podobnie jak na świecie - mocniejsze niż powyższe sprzeczności.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl