2020-06-04

Kolejne dni bieżącego tygodnia przynoszą głównie dobre wiadomości.

Środa była dniem odczytów indeksów PMI dla usług. Już w nocy poznaliśmy bardzo dobre dane z Chin, gdzie wskaźnik liczony przez Caixin wzrósł w maju aż do 55 pkt. Indeks PMI w sektorze usług we Włoszech, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 28,9 pkt. (10,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca), a w Hiszpanii wyniósł w maju 27,9 pkt. wobec 7,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. To wyniki lepsze od oczekiwanych przez rynek.

Lepsze informacje napłynęły także z USA. Agencja Axios doniosła, że prezydent Trump wycofuje się z wcześniejszego pomysłu wyprowadzenia regularnych oddziałów wojska na ulice. Niestety już kilka godzin później nastroje popsuły informacje o tym, że amerykańska administracja wprowadza od 16 czerwca zakaz przewożenia pasażerów do USA dla chińskich linii lotniczych. Jednocześnie na plus zaliczyć można informację, iż liczba Amerykanów ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych spadła w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy od połowy marca poniżej 2 milionów.

Tymczasem niemieccy politycy doszli do porozumienia w kwestii kolejnego pakietu pomocowego. 130 mld EUR zostanie przeznaczone dla wsparcie lokalnej gospodarki. To dodatkowy pozytywny bodziec dla rynku. Podobnie pozytywnie inwestorzy odczytali komunikat po posiedzeniu Rady Prezesów ECB dotyczący zwiększenia skali programu pandemicznych zakupów obligacji o 600 mld euro do łącznej kwoty 1,350 bln euro. Wydłużono również horyzont zakupów, które będą prowadzone co najmniej do czerwca 2021 r., nie krócej jednak niż do momentu, w którym Rada uzna, że kryzys koronawirusa się zakończył. Warto wspomnieć, że rynek spodziewał się wzrostu programu PEPP o 500 mld euro.

Wszystkie powyższe wzrosty znajdują odzwierciedlenie w najnowszym odczycie Indeksu Nastrojów Inwestorów publikowanym przez SII, gdzie udział „byków” – czyli de facto optymistów - rośnie o 7,3 p.p. z 45,1% do 52,4%, a udział pesymistów spada o 9,3 p.p. z 32,4% do 23,1%.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl