2020-07-08

Świat nadal – choć w znacznie mniejszym stopniu niż jeszcze miesiąc temu – żyje sytuacją związaną z koronawirusem. I niewątpliwie ma to przełożenie na sytuację na rynkach finansowych.

W niektórych krajach poradzono sobie z koronawirusem dość sprawnie i obecnie sytuacja wydaje się stabilna. Z drugiej strony na przykład Stany Zjednoczone nadal pozostają krajem, gdzie pandemia nie ustępuje.

Liczba nowych zakażeń w USA urosła do rekordowych poziomów na początku lipca. Nawet przedstawiciele Fed zaznaczyli, że właściciele biznesów w USA mają uzasadnione obawy dotyczące skutków pandemii, ponieważ pojawia się realna groźba powrotu restrykcji. Co jednak pozytywne - wiceprezes Fed, Richard Clarida, zaznaczył jednocześnie, że Rezerwa Federalna wciąż ma w zanadrzu wiele możliwości działania i stymulowania amerykańskiej gospodarki.

Tymczasem generalnie zmienność nadal się utrzymuje na dość wysokim poziomie. W poniedziałek rynki w Europie notowały wysokie wzrosty, ale już we wtorek inwestorzy realizowali swoje zyski. Wydaje się, że o ile w ubiegłym tygodniu pierwsze skrzypce grały dane ekonomiczne, to w tym – jednak informacje związane z koronawirusem wydają się ważniejsze.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl