BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.202.000,00 zł, w całości opłaconym działając na wniosek ING Banku Śląskiego S.A. będącego likwidatorem („Likwidator”) ARKA BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Fundusz”) niniejszym przekazuje do wiadomości informację o zwołaniu przez Likwidatora Zgromadzenia Inwestorów Funduszu w celu przekazania Inwestorom sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego na dzień otwarcia jego likwidacji. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Likwidatora wraz ze sprawozdaniem finansowym Funduszu.

801 123 801 tfi@santander.pl